Europese Commissie seponeert klacht BuitenSporig

De Europese Commissie heeft onze klacht geseponeerd. Belangrijkste redenen:

- i.v.m. MER-richtlijnen: Het kan niet onredelijk worden beschouwd dat de variant zonder parkeerterrein en zonder toegangsweg niet werd beoordeeld. Tijdens de beoordeling en het besluitvormingsproces zijn met betrekking tot de luchtkwaliteit maatregelen genomen om de gevolgen te verzachten.

- i.v.m. fijn stof wordt naar de nieuwe richtlijn verwezen waardoor lidstaten in bepaalde gevallen voor bepaalde gebieden uitstel kunnen krijgen voor wat het halen van de grenswaarden betreft; het is als het ware te vroeg om nu reeds een inbreuk vast te stellen.

De brief eindigt als volgt:Bovendien zou ik u erop willen wijzen dat de Commissie, hoewel zij geen verder gevolg aan uw bezwaar als zodanig zal geven, de recente kennisgeving van het Vlaamse Gewest op basis van artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG zal evalueren en eventueel de nodige stappen zal doen mocht blijken dat zij geen genoegen kan nemen met de door het Vlaamse Gewest voorgestelde maatregelen en acties om de voorgeschreven grenswaarden binnen de vastgestelde termijnen te halen. Lees hier de volledige brief.