Persbericht BuitenSporig (nav buurtvergadering op 5/6/2013)

Buitensporig heeft op een algemene vergadering de volle steun gekregen van de meer dan 100 aanwezige buurtbewoners om de juridische en andere acties tegen de onmatige bouwplannen van onder meer de NMBS en de Stad Gent en tegen de ondemocratische besluitvorming verder te zetten.

Het buurtcomité Buitensporig blijft ijveren voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de terreinen rond het Sint-Pietersstation ten bate van alle Gentenaars, en in het bijzonder van de dichtbevolkte wijken rond het station.  Het comité ijvert ook voor het recht om een democratische en transparante besluitvorming tegen het eigengereid en onverantwoordelijk optreden van publieke projectontwikkelaars met omvangrijke grond- en eigendomsposities op strategische plaatsen in de stad.

Deze week werd de stand van zaken opgemaakt van de recente ontwikkelingen m.b.t. de vergunningen die door de stad en provincie werden verleend.

 

Project Diamant
Projectontwikkelaar: SOFA NV (NMBS)
Investeerder:
voor zover BuitenSporig bekend nog steeds ING Bank

Zoals bekend heeft de provincie, niettegenstaande het negatief advies van de stedenbouwkundigen van zowel de stad als van de provincie, de bouwvergunning voor de Diamant toch goedgekeurd. Het spectaculair ontwerp ,dat een groots plein nodig heeft om tot zijn recht te komen, wordt op de NMBS-site geprangd tussen de 6 meter hoge muren van het LCI-gebouw (logistiek NMBS) en de sobere woningen van de Fabiolalaan, waarvan de schaal en uitzicht wel door strikte bouwregels beperkt zijn.

De Stad Gent had eerder de bouw- en milieuvergunning  geweigerd, nadat bijna 300  bezwaarschriften door de buurtbewoners waren ingediend. De onaangepaste schaal van het gebouw, waarvan de plannen niet in overeenstemming zijn met het RUP, noch met het Synthesedocument en Beeldkwaliteitsplan zijn blijkbaar geen argumenten voor de provincie om de bouwaanvraag te weigeren.

Buitensporig heeft daarom beslist om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beroep aan te tekenen. Ondertusen heeft het Stadsbestuur eveneens aangekondigd dat  ook hij een beroep zal indienen. Maar op de website Project Gent Sint Pieters maakt de stad nog steeds reclame  voor de DIAMANT en stelt zonder blozen  dat “Het ontwerp voor het kantoorgebouw op site B1 kwam tot stand in een open dialoog en zo bijdraagt tot het welslagen van het geheel.”

Een uitspraak van de Raad wordt verwacht in het najaar van 2013.

 

Project Queen Towers
Projectontwikkelaar: SOFA NV (NMBS)
Investeerder: Optima Bank &
volgens de laatste berichtgeving die BuitenSporig bereikte Partena

De bouwvergunning die de stad verleend heeft aan de Queen Towers is een flagrante overtreding van RUP waar 2 torens toegelaten zijn, en geen 3. waarbij door alle projectpartners uitdrukkelijk werd gekozen voor 2 torens in de zone A (en geen 3). Bovendien is door de hoogte van beide torens de schaduwimpact overweldigend (http://buitensporig.be/schaduwstudies/) en wordt geen enkele oplossing aangereikt om de nadelige windimpact te verminderen. Er is geen enkele transparantie over de afwenteling van de sociale last (= de verplichte bouw van sociale woningen bij grote projecten) van deze gebouwen op andere torens in de buurt. Buitensporig stelt met ontzetting vast dat de  Stad geen tegengewicht meer  kan/wil bieden tegen de NMBS, haar dochter NV Sofa en de investeerders in haar kielzog

De buurtbewoners hebben bovendien ook grote vragen bij de flagrante  belangenvermengingen die dit project bezwaren en elke transparante besluitvorming en communicatie in de kiem smoren.

In naam van de buurtbewoners dringt Buitensporig erop aan dat de stad zo snel als mogelijk met een duidelijke visie komt voor de buurten ten zuiden en ten noorden van het station. Leegstand en verkrotting dreigen nu al omdat de betonnen kolossen alle licht en zon uit de woningen zullen wegnemen.  De recente uitspraken van één van de ontwerpers van het masterplan dat in zijn visie de hele buurt moet ruimen voor hoogbouw wakkert de ongerustheid bij de bewoners verder aan.

Ondertussen is de promotiemachine van Optima Bank in volle gang geschoten. In de advertentie die in weekbladen verschijnt wordt met geen woord gerept over de exacte locatie van de Queen Towers die met de neus op een bijzonder druk spoornet voor personen- en vrachtvervoer (vooral ’s nachts) staan. Bovendien zijn op de beelden de andere massieve gebouwen die vlak naast de 2 torens staan niet te zien. Het is ook bijzonder ironisch dat de snelle verbinding met de autostrade door de projectontwikkelaar en investeerder als een groot pluspunt voor kopers wordt gezien, terwijl de torens worden neergepoot naast het station Gent Sint-Pieters, hét knooppunt voor openbaar vervoer.

Zone C
Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf heeft een oproep gelanceerd voor de bouw van 2 torens op het einde van de Fabiolalaan en vlak bij de buurt aan de Leie.

De stad heeft duidelijk gekozen voor de grote “jongens”. Zo werd een puur arbitraire regel ingesteld dat de projectontwikkelaars en architecten ervaring moesten hebben met een gebouw van minstens  15 verdiepingen hoog en een gebiedsontwikkeling van 10 miljoen euro. Verder is het stuitend dat vandaag nog steeds een jury wordt aangesteld waarin geen enkele vrouwelijke architect, stedenbouwkundige of andere gekwalificeerd lid wordt opgenomen. Tenslotte werd aan de buurt beloofd dat ze nauw betrokken zouden worden bij de selectie van de partners. Tot op vandaag is er geen enkel teken van de stad dat erop wijst dat ze deze belofte gestand zal doen.

 

Actualisering Mobiliteitsrapport (MOBER)

De buurtbewoners hebben nog steeds geen antwoorden gekregen op de vele vragen die gesteld zijn tijdens de openbare vergadering van begin maart waarop een actualisering van de mobiliteitsstudie door het bureau Technum werd aangekondigd. Ondertussen blijft de verkeerschaos duren, vooral in de zuidelijke wijken en krijgt de buurt geen antwoord op de vraag hoe de mobiliteits- en milieuproblemen als gevolg van de grote toename van het aantal nieuwe bewoners in de wijk zullen worden opgevangen.

 

Het buurtcomité Buitensporig heeft tenslotte op de bijeenkomst van afgelopen week aangekondigd dat het de oprichting overweegt van een vzw om de belangen van de buurtbewoners beter te kunnen verdedigen. Maar de nieuwe structuur komt er ook vooral om de vele burgerinitiatieven in de wijken en erbuiten  beter te coördineren en om alle acties een positieve en creatieve invulling te geven.   Buitensporig steunt immers de stad in haar inspanningen om meer mensen een kwalitatieve en duurzame woon- en werkomgeving te bieden. Gent bulkt van de creatieve mannen en vrouwen. Stedelijke woon- en werkplekken moeten hen aantrekken en stimuleren door hun nieuwe ruimtelijkheid en omgevingsrijkdom.  Banale hoogbouw, met zware impact op milieu (publieke ruimte, schaduw- en windimpact, hoge energielast, mobiliteit…) is  niet meer van deze tijd. Bovendien is puur financieel rendement van de projectontwikkelaar van de NMBS en de investeerders in hun kielzog op termijn geen haalbare kaart meer.

Om al deze redenen zal het buurcomité Buitensporig zal zich blijven inspannen om met alle democratische middelen de ontwikkeling van de stationsbuurt positief te beïnvloeden in het belang van de huidige en toekomstige Gentenaars. Want ze zijn het waard.

Mvg

BuitenSporig