Auditoraatsverslag vernietigingsprocedure station gent sint-pieters

Vorige vrijdag hebben wij de auditoraatsverslagen in de vernietigingsprocedure tegen de twee stedenbouwkundige vergunningen (aanleg ringweg/parking enerzijds en aanleg vernieuwd stationscomplex anderzijds) ontvangen. De auditeur adviseert de verwerp van het beroep.
Wij zullen echter in beide procedures tijdig een verzoek tot voortzetting indienen.
Er wordt een laatste memorie opgemaakt waarin we kort nog even benadrukken waarom de door de auditeur steeds naar voren geschoven “planmatige/salderingsaanpak" in voorliggende constellatie niet speelt. Op dit punt kunnen wij verwijzen naar drie recente stukken, m.n. 1° het antwoord van de Commissie op de klacht, 2° de verwerping van het verzoek tot uitstel van de toepassing van de nieuwe grenswaarden uit de nieuwe Richtlijn (met duidelijke veroordeling van de op heden spelende planmatige aanpak) en 3° de opstart van een inbreukprocedure tegen België (Vlaanderen).
Wordt vervolgd.