Raad van State gaat niet in op onze vraag om Project Gent-Sint-Pieters deels te schorsen

Vrijdagavond 30 mei vernam BuitenSporig dat de Raad van State de vraag om bepaalde onderdelen van het project Gent Sint-Pieters te schorsen op 26 mei heeft verworpen. We vroegen inderdaad de schorsing van het RUP Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan (i.v.m. de hoogbouw), van de bouwvergunning voor de ondergrondse mega-parking langs de Koningin Fabiolalaan en van de bouwvergunning voor de R4-verbindingsweg door het natuurgebied Overmeersen. De Raad twijfelt eraan dat de door ons aangehaalde argumenten steek houden en acht het niet nodig de beslissingen te schorsen.

We bestuderen nu de omvangrijke uitspraken om na te gaan of het zinvol is de procedure voort te zetten en de Raad van State te vragen onze beroepen inhoudelijk grondig te bekijken. Het gaat inderdaad maar om voorlopige uitspraken. De uitspraken betekenen wel dat de werken ondertussen gewoon kunnen doorgaan.BuitenSporig is erg ontgoocheld

Niet bij de pakken blijven zitten

We blijven echter niet bij de pakken zitten. Aan de ene kant zullen we er nauwlettend op toezien dat de voorwaarden van de vergunning strikt worden nageleefd en aan de andere kant kunnen we nu onze klacht bij de Europese Commissie activeren. In de bouwvergunning zijn heel wat voorwaarden opgenomen; zo moeten namelijk alle milderende maatregelen - en dat zijn er veel - uit het milieueffectenrapport nageleefd worden. In dat verband is het onbegrijpelijk dat men nachtelijke werkzaamheden aankondigt in volle examenperiode. Op pagina 453 van het milieueffectenrapport staat: Er wordt hierbij nogmaals aangehaald dat avond- en nachtwerk absoluut te vermijden zijn. De buurtbewoners zullen sowieso al gedurende vele jaren hinder ondervinden en regelmatige verstoring van de nachtrust is dermate belastend dat het niet aanvaardbaar is ...

De Europese Commissie liet ons weten dat ze de uitspraak van de Raad van State zou afwachten alvorens onze klacht in behandeling te nemen. Het is nu zover. We vertrouwen erop dat de Europese Commissie niet zomaar flagrante schendingen van Europese regels, meer bepaald inzake fijn stof, milieueffectrapportage, inspraak en participatie aan zich zal laat voorbijgaan. BuitenSporig hoopt dat Europese Commissie wel onze bezwaren volgt en de megaparking, de verbindingsweg en de overdreven hoogbouw van het project ongedaan maakt.

Nieuwe algemene vergadering

Binnenkort komt er een vergadering waarop we u over het bovenstaande meer uitleg zullen verschaffen. We moeten trouwens voor einde juni beslissen of we de zaak bij de Raad van State voortzetten of niet. Nog even meegeven dat er ook een milieustakingsvordering hangende is bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. De pleidooien in die zaak zijn uitgesteld tot 10 november 2008 om alle partijen de gelegenheid te geven schriftelijke opmerkingen te maken over nieuwe gegevens van de stad Gent in verband met fijn stof.