Antwoord Stad Gent op de Bezwaarschriften tegen de Diamant (B1)

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en schepen op 04 januari 2013 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning voor de aanleg van de B1 'Diamant' geweigerd.

Via deze link kunt u de brief die we daarover ontvingen lezen.

Enkele highlights:

(uit: Standpunt van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten in de bezwaren)

  • Er wordt in erkend dat het gebouw "inderdaad van een andere schaal dan de bestaande bebouwing in de Rijsenbergbuurt". Daarom: "Het bezwaar dat dit een onaanvaardbare schaal breuk met de ertegenover liggende lage woningen aan de Fabiolalaan betekent, is dan ook terecht". (1.1)
  • De luifels boven de Fabiola voldoen niet en wel hierom: "zowel hun grote overkraging boven het voetpad als het feit dat ze in gebogen lijn vertrekken vanop maaiveldniveau, maken dat een belangrijk deel van dit voetpad als het ware geprivatiseerd wordt voor de toegangen naar dit kantoorgebouw". (3)
  • Het bvo 2000m² groter is dan wat mag; "De bvo van dit gebouw is inderdaad 2000m2 groter dan wat in het SD2010 was voorzien voor dit gebouw, dit bezwaar is terecht".
  • Geen afdoende relatie met het publieke domein :"de voorgestelde invulling van het gelijkvloers voldoet niet aan de doelstelling van het RUP dat de hier gevestigde functies een relatie moeten aangaan met het omliggende openbaar domein en zo de levendigheid van en sociale controle op de pleinen mee garanderen. (5.3 en 6.3)