Nieuwsbrief januari 2021

Reacties

Beste buurtbewoner

BuitenSporig wenst je een gezond en gelukkig 2021 toe! 

Omdat het door de corona niet mogelijk is om samen te komen, brengen we jou via een nieuwsbrief op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in en rond het station Gent-Sint-Pieters.

Zoals je verder in deze nieuwsbrief zal lezen, besliste BuitenSporig om tegen de bouw van 2 torens van elk 80 meter langs de Fabiolalaan in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De kans op succes is vrij groot. Deze procedure vereist echter bijstand van advocaten. Wij zien ons daarom genoodzaakt je te vragen om ons (opnieuw) financieel te steunen. Zonder jouw steun is de procedure niet mogelijk. Jouw bijdrage - groot of klein - kan je storten op rekeningnummer BE16 9796 4685 1474 van buurtcomité BuitenSporig.

Als je de meest recente nieuwtjes in verband met het project Gent-Sint-Pieters steeds digitaal wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar reageer@buitensporig.be of volg ons op onze Facebookpagina.

In deze editie vind je nieuws over de “Stationstuinen”, het station Gent-Sint-Pieters, het masterplan publieke ruimte, de hoveling, de bioMARKT en het project Rinkkaai.

DE QUEEN TOWERS ZIJN TERUG !

Groep Caenen Capital Fund en Triple Living hebben bij de Stad Gent de aanvraag voor het bouwproject  met 2 torens van 80 m ingediend. Het gebouw zal plaats bieden aan een hotel met 133 kamers, een food court (verschillende restaurants met een gemeenschappelijke zitplaats) en 223 appartementen. De Queen Towers zijn ondertussen herdoopt tot “Stationstuinen”. 

Nadat de stad Gent een vergunning had verleend, ging BuitenSporig in beroep bij de Oost-Vlaamse deputatie, die de vergunning toch  verleende.  De beslissing van de Oost-Vlaamse deputatie is opmerkelijk omdat het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, waar deskundigen de milieu- en ruimtelijke impact van bouwaanvragen evalueren, over de hele lijn negatief was. Deze commissie adviseerde om de bouwvergunning niet te verlenen omdat de aanvraag niet in overeenstemming was met verschillende bepalingen van de verkavelingsvergunning. Zo laat de verkavelingsvergunning niet toe een groot hotel op die plaats te bouwen.
De projectontwikkelaar wijzigde echter, nadat dit advies openbaar was gemaakt en op een moment dat geen inspraak meer mogelijk was, de bouwaanvraag naar 3 (drie) afzonderlijke hotels: een jeugdhotel, een zakenhotel en een toeristisch hotel.
BuitenSporig trekt naar de Raad voor vergunningsbetwistingen tegen deze schijnvertoning, waarbij met louter aanpassingen op papier de regelgeving flagrant wordt omzeild. De impact en omvang van het project blijven immers volledig hetzelfde. Steun ons in deze procedure door een bijdrage over te schrijven op ons rekeningnummer.

 

REKENHOF NEEMT RENOVATIE GENT-SINT-PIETERS ONDER DE LOEP
Bij wijze van nieuwjaarskwis starten we dit artikel graag met het testen van uw kennis over de werken aan het station Gent-Sint-Pieters.

Vraag 1. Toen in 2004 de plannen voor een nieuw en modern Gent-Sint-Pieters werden gepresenteerd was de voorgestelde einddatum

 1. 2014
 2. 2020
 3. 2024
 4. 2027

Vraag 2. De kostprijs werd toen geraamd op

 1. 350 miljoen EURO
 2. 450 miljoen EURO
 3. 550 miljoen EURO
 4. 595 miljoen EURO

Het juiste antwoord op vraag 1 is tweeduizend veertien en op vraag 2 driehonderd vijftig miljoen euro. Frappant is dat vandaag de vermoedelijke einddatum 2027 en de geraamde totale kostprijs bijna 600 miljoen EURO is. De werf zal dus geen negen maar meer dan twintig jaar duren en ook nog eens meer dan 200 miljoen euro duurder zijn.

 

Op vraag van het parlement onderzocht het Rekenhof deze vertragingen en budgetoverschrijdingen. In maart 2019 dienden Veli Yüksel (toen nog CD&V, vandaag Open Vld), Karin Temmerman (sp.a), Evita Willaert (Groen) en Peter Dedecker (N-VA) samen de resolutie in om het het dossier Gent-Sint-Pieters te laten uitspitten. Op 16 november publiceerde het Rekenhof zijn rapport. Het Rekenhof ziet vier oorzaken voor de problemen.

 1. De timing was compleet onrealistisch. Het Rekenhof stelde vast dat een realistische planning geen prioriteit was bij de studies die voorafgingen aan de opstart van het masterplan in 2004. BuitenSporig noemt dat amateuristisch.
 2. Het Rekenhof stelde vast dat de eerste fase (spoor 12 tot 8) begin 2020 bijna 80 miljoen euro gekost had, dat is 36,2 % meer dan het gunningsbedrag (79,18 miljoen euro tegenover 58,14 miljoen euro). De opdracht werd voorlopig opgeleverd op 20 september 2018, dat is ruim vijftien maanden (468 dagen) te laat. De voornaamste oorzaak van zowel de vertraging als de meerprijs is een herfasering van de uitvoering van de opdracht. Daardoor konden tijdens de werken perronbreedtes van minimaal zes meter behouden worden in plaats van de vooropgestelde drie meter, wat noodzakelijk bleek na de indienstname van het eerste vernieuwde spoor. Een chaotische avondspits op 12 november 2012 maakte heel erg duidelijk dat werken met perrons versmald tot 3 meter té gevaarlijk was voor de reizigers. Door de ervaringen met de eerste fase werd in 2016 beslist de termijnen voor de tweede fase met ongeveer 4,5 jaar te verlengen tot 7 jaar.
 3. Journalist Floor Eelbode (De Tijd, 16 november 2020) beschrijft de derde oorzaak helder als volgt ‘Ook die tweede fase van de renovatie (spoor 1 tot 7) verloopt zeer moeilijk, zegt het Rekenhof. Het plaatsen van de overheidsopdracht alleen al heeft vier jaar vertraging opgelopen. Sinds 2017 werden twee aanbestedingsprocedures stopgezet omdat de prijzen die aannemers vroegen veel hoger lagen dan wat de NMBS en De Lijn konden en wilden betalen. Normaal gezien zou midden september 2020 een nieuwe procedure zijn bekendgemaakt, op basis van een nieuw plan waarover de stad Gent en de NMBS begin dit jaar een consensus bereikten. Daarin werd afgesproken de perrons toch te overkappen en de fietsenstalling uit te breiden naar 17.000 fietsen. De NMBS zegt te wachten op een omgevingsvergunning. Ze hoopt na de zomer van 2021 met de werken te beginnen.’
 4. Het Rekenhof kon vaststellen dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de minister tijdig en in voldoende detail geïnformeerd heeft over de vertraging bij de aanbesteding van de tweede fase van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters. De FOD drong daarentegen niet verder bij de NMBS aan op een grondigere analyse van de hoge offerteprijzen die aan de basis van deze vertraging liggen. De beleidscel van de minister (François Bellot (MR)) vroeg geen bijkomende informatie op over de gerapporteerde problemen.

De oorzaken van de vertragingen en budgetoverschrijdingen kunnen we als volgt samenvatten. De oorspronkelijke planning was niet realistisch. De aanvankelijke werf was met zijn versmalde perrons té gevaarlijk voor de reizigers. De daaruit voortvloeiende reorganisatie van de werf zorgde voor vertraging.  Naarmate de werf langer duurt wordt hij ook duurder. En het ontbrak bij zowel de Federale Overheidsdiensten, de voormalige minister van Mobiliteit en Vervoer en de NMBS aan initiatief bij het uit de hand lopen van vertragingen en het oplopen van de prijzen.

 

NIEUW ONTWERP STATION GENT-SINT-PIETERS: TEGENVALLEND EN NIET TOEKOMSTGERICHT

Eerst dit, als treinreizigers en buurtbewoners zijn we verheugd dat er eindelijk verder zal worden gewerkt aan het station Gent-Sint-Pieters. De verbouwingswerken zijn gestart in 2005, de voorlopige einddatum die nu wordt voorgesteld is 2027.

Bij nader onderzoek stellen BuitenSporig, het Gents MilieuFront en Werkgroep Sint-Pieters-Buiten en vast dat de plannen toch enkele opmerkelijke gebreken bevatten. De kans wordt gemist om het station echt klaar te maken voor de 21e eeuw. Daarom hebben wij bezwaar ingediend bij de Vlaamse overheid, die de lopende vergunningsaanvraag behandelt.

Om de bouwkosten te drukken werd de complexe structuur van het dak vervangen door één horizontaal dak met daarboven een veld zonnepanelen. Of er nu voldoende daglicht op alle perrons zal zijn blijft een open vraag. Vooral voor perrons 1 en 2 is dit problematisch. De grote overkapping wordt afgewerkt met geveltextiel. De tegenstelling tussen het historische station Gent-Sint-Pieters en de monotone en hoge textielwand daarachter is geen voorbeeld van kwalitatieve en toonaangevende architectuur. Het degradeert het grootste station van Vlaanderen tot een derderangs station.

De bouwplannen lijden ook sterk onder de budgetontsporingen uit het verleden. Dat leidt tot een inkrimping van het project. Onder de sporen wordt bijvoorbeeld minder ruimte voorzien. Zoals ook het Rekenhof in zijn recente rapport vaststelde “hypothekeert deze keuze de toekomstige capaciteitsuitbreidingen van het station voor onder andere fietsenstallingen”. Ook andere kansen worden gemist om het station echt voor te bereiden voor de komende 100 jaar. Er worden zonnepanelen voorzien, maar er is niets voorzien op het vlak van recuperatie van het hemelwater of het gebruik van warmtepompen.

MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE
Dit najaar organiseerde het Infopunt 2 Klankbordgroepvergaderingen over het openbaar domein in en rondom het station. Al sinds 2005 doet BuitenSporig voorstellen om straten en pleinen beter aan te passen aan de drukke stromen voetgangers, fietsers, trams, bussen en auto’s; maar ook om deze groener, toegankelijker en kindvriendelijker aan te leggen.
De stad gaf deze opdracht aan een groep van ruimtelijke planners die twee webinars organiseerden waarin ze enkele ideeën voorstelden aan buurtbewoners. Je kan de webinars herbekijken op de website van het Project Gent Sint-Pieters. De planners gaan uit van onderstaande principes die ze verder vertalen in planontwerpen:

 • Mobiliteit: ruimte bieden aan zachte mobiliteit, stimuleren van openbaar vervoer en deelmobiliteit, efficiënt leveren van goederen
 • Klimaatrobuuste stationsbuurt: herstel van natuurlijke watercyclus, omgaan met klimaatopwarming, verhogen stedelijke biodiversiteit
 • Inclusieve buurt: ondersteunen sociaal weefsel, inrichten van toegankelijk publiek domein

De meest in het oog springende ideeën zijn het aanleggen van fietsstraten van en naar het station, de aanleg van het Mathildeplein als spiegelbeeld van het Hendrikaplein, het autovrij maken van het Maria Hendrikaplein en de heraanleg van de Astridlaan. 
Het eindrapport wordt voorzien voor begin 2021. Wanneer pleinen en straten echt onder handen worden genomen, is nog onduidelijk.

DE HOVELING
Tussen de moestuinbakken van de Hoveling is nu tijdelijk wat minder activiteit, al ziet het er allemaal nog groen en zelfs bloemig uit. En zelfs nu nog genieten mensen van onze geïmproviseerde tafel en stoelen.
Het was een atypisch jaar, maar hopelijk kunnen we in 2021 de draad weer oppikken. Het zaad voor het volgende seizoen is besteld, de Hovelingers maken in gedachten al hun moestuinplanning op en ... met financiële steun van het stadsbestuur zal volgende lente een mooie nieuwe picknickbank worden geplaatst. Ook het materiaal om nieuwe bakken te maken ligt al klaar. Er is dus ruimte voor nieuwe deelnemers. Naast het plezier van met je handen in de aarde te zitten, je plantjes te zien groeien en onze buurt wat groener te maken, krijg je er de plezante sfeer in de groep en de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen bij.
We zijn ondertussen ook officieel een 'mooimaker': dat wil zeggen dat we gerief hebben om zwerfvuil op te ruimen (zakken, handschoenen en twee knijpstokken) en een aangeduide ophaalplaats en ophaalnummer voor Ivago. Als je opruimkriebels hebt, geef maar een seintje! Wie graag wil meedoen: geef een seintje via Buitensporig of via de facebookpagina van De Hoveling of Buitensporig.

BIOMARKT HENDRIKAPLEIN
De zondagse biomarkt op het Maria-Hendrikaplein doet het zeer goed. Ondanks de afstandsregels heerst er een gezellige drukte. Het is prettig boodschappen doen in open lucht, een welkome afwisseling in deze coronatijden.
Je kan er al lang terecht voor groenten en fruit, kaas, eieren en zuivel, brood en gebak, vlees (om de veertien dagen), verse koffie, thee en soep.
Er zijn nu ook een paar zeer gespecialiseerde kramen die o.a. chocolade, dadels , olijfolie en pasteis de nata aanbieden. Het is allemaal lokale of minstens eigen productie en uiteraard bio.
Elke week vanaf vrijdagnamiddag nieuws over de markt: www.biomarktgentsintpieters.be, klikken op Blog.

GOED OM WETEN
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunningen voor het project RINKKAAI, gepland op het einde van de Fabiolalaan, vernietigd.

STEUN IS WELKOM !
Ook al halen wij gelijk, nog kunnen de advocaten- en gerechtskosten van de procedure(s) die wij noodzakelijkerwijze moeten voeren om de belangen van de buurt te doen respecteren oplopen tot een eind boven de 5000 EURO. Jouw bijdrage op rekeningnummer BE16 9796 4685 1474 van Buurtcomité BuitenSporig is dan ook onontbeerlijk om verder dit respect voor de buurt af te dwingen. Alvast dank om aan deze oproep gul gevolg te geven.

 


Het buurtcomité BuitenSporig is een open, politiek niet gebonden groep van geëngageerde buurtbewoners uit de Rijsenbergwijk en Sint-Pieters-Buiten. We komen op voor beide wijken en volgen vooral de ontwikkelingen van het project ‘Gent Sint-Pieters’ op. We bestuderen de plannen kritisch, stellen alternatieven voor en ondernemen gepaste acties.

Voor bijkomende informatie over BuitenSporig, om altijd als eerste op de hoogte te zijn van onze activiteiten of om je in te schrijven op onze elektronische nieuwsbrief, surf naar www.buitensporig.be. Je kan ons ook volgen op de Facebookpagina https://www.facebook.com/BuitenSporig.be . Nog meer info nodig? Mail dan naar reageer@buitensporig.be

Pagina's