Bedenkingen bij nietigverklaring procedure

Zoals u weet zijn een aantal buurtbewoners van de stationswijk een procedure bij de Raad van State gestart tegen bepaalde onderdelen van de werken aan het station Gent Sint-Pieters.
 
De bezwaren tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan hadden betrekking op de bouw van de grootste ondergrondse parking van de Benelux aan Sint-Pieterssttion, nochtans een knooppunt van openbaar vervoer. De buurtbewoners waren ook niet te spreken over de aanleg van de verbindingsweg tussen de snelwegen en de R4 ter hoogte van Flanders Expo en Sint-Denijslaan. Voor de bouw van deze weg moest een zeer waardevol bosgebied van meer dan 14.000 m²  sneuvelen en werd een deel van het natuurgebied Overmeersen opgeofferd. De buurtbewoners vreesden bovendien dat deze parking en de nieuwe weg extra verkeer en dus ook extra milieuvervuiling zou veroorzaken, dit alles terwijl uit het MER (MilieuEffectenRapport) gebleken was dat er in onze stationswijk nu al te veel fijn stof voorkomt. Dat fijn stof naast tal van andere aandoeningen ook kanker veroorzaakt is voldoende bekend, zie o.a.:
 
 
We zijn dan ook erg ontgoocheld dat de procedure bij de Raad van State niet het verwachte resultaat heeft opgebracht (zie vorig bericht). Vooral het feit dat de Raad van State niet is ingegaan op ons voorstel om zogenaamde “prejudiciële vragen” te stellen aan het Hof van Justitie baart ons zorgen. Wij wilden weten of het van Europa al dan niet toegelaten is stedenbouwkundige vergunningen te verlenen voor projecten die tot bijkomende luchtverontreiniging kunnen leiden, in een gebied waar de luchtkwaliteitsnormen voor o.m. fijn stof niet worden gerespecteerd. Deze wens tot duidelijkheid werd blijkbaar niet gedeeld door de Raad van State.