twin towers

Dit is geen toren!

Dit is geen toren!

Queen Towers

Vandaag heeft de Oost-Vlaamse deputatie beslist dat de zogenaamde Queen Towers vlakbij het station Gent Sint Pieters geen torens zijn. Buitensporig reageert verbaasd op deze beslissing.

Filip De Rynck, voormalig voorzitter van de Klankbordgroep zeer kritisch over beslissingen stadsbestuur en provincie.

Op 4 januari weigerde het schepencollege van Gent de bouwaanvraag van de NV SOFA voor een spectaculair kantoorgebouw, bedoeld voor ING, binnen de projectontwikkeling van Gent Sint Pieters. De NV SOFA tekende beroep aan en op 25 april keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de bouwaanvraag goed. Een doordeweeks bericht over een schijnbaar routineuze procedure, alleen goed voor het regionieuws.  Ik maak er een kortverhaal van over lokale democratie op zijn Vlaams.

Beroep stedenbouwkundige vergunning Queen Towers

Zoals u weet vergunde het college van burgemeester en schepenen op 15 maart 2013 de bouw van de A5 (de zogenaamde Twin Towers, die ondertussen de naam Queen Towers mee kregen).

Wij roepen op om tegen deze vergunning in beroep te gaan bij de Bestendige deputatie. In bijlage vindt u de bezwaren die wij aandragen. Alvast een tiental personen zullen die bezwaren deze week via een aangetekend schrijven aan de bestendige deputatie bezorgen.

Wie kan beroep instellen? Iedereen die door deze bouwvergunning zelf rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden.

Pagina's