queen towers

Nieuwsbrief augustus 2020

Beste buurtbewoners, Nu het door de CORONAmaatregelen niet mogelijk is om samen te komen, knopen we terug aan met de oude gewoonte van een Buitensporig Nieuwsbrief. Buitensporig doet al jaren aan buurtwerking door zijn inzet voor de biomarkt op het Maria Hendrikaplein en de HOVELING. Verder in deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de geplande werken aan het station en langs de Fabiolalaan.
Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij reageer@buitensporig.be

Lees hier de nieuwsbrief.

BOUWVERGUNNING QUEEN TOWERS VERNIETIGD

Afgelopen week werd aan het buurtcomité BuitenSporig gemeld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) de stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van de Queen Towers of A5 op de site van het project Gent Sint-Pieters heeft vernietigd.
Wij situeren deze vernietiging even. Op 29 april 2014 schorste de RVVB de door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgeleverde vergunning voor de bouw van de Queen Towers langs de Koningin Fabiolalaan (zie foto's). Diezelfde Raad heeft die bouwvergunning nu ook vernietigd. De vergunning bestaat dus niet meer.

Dit is geen toren!

Dit is geen toren!

Queen Towers

Vandaag heeft de Oost-Vlaamse deputatie beslist dat de zogenaamde Queen Towers vlakbij het station Gent Sint Pieters geen torens zijn. Buitensporig reageert verbaasd op deze beslissing.

Bouw Queen Towers goedgekeurd

Helaas heeft het provinciebestuur ons protest afgewezen en de vergunning voor de bouw ven de z.g. Queen Towers bevestigd.

‘De plannen zijn in overeenstemming met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die plaats mag een slanke toren gebouwd worden’, klinkt de motivatie.
Die motivatie is echter nogal vreemd. Het gaat namelijk duidelijk niet om Eén toren maar om twee torens.
Blijkbaar is tellen voor zowel het stadsbestuur en het provinciebestuur erg moeilijk.

Filip De Rynck, voormalig voorzitter van de Klankbordgroep zeer kritisch over beslissingen stadsbestuur en provincie.

Op 4 januari weigerde het schepencollege van Gent de bouwaanvraag van de NV SOFA voor een spectaculair kantoorgebouw, bedoeld voor ING, binnen de projectontwikkeling van Gent Sint Pieters. De NV SOFA tekende beroep aan en op 25 april keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de bouwaanvraag goed. Een doordeweeks bericht over een schijnbaar routineuze procedure, alleen goed voor het regionieuws.  Ik maak er een kortverhaal van over lokale democratie op zijn Vlaams.

Beroep stedenbouwkundige vergunning Queen Towers

Zoals u weet vergunde het college van burgemeester en schepenen op 15 maart 2013 de bouw van de A5 (de zogenaamde Twin Towers, die ondertussen de naam Queen Towers mee kregen).

Wij roepen op om tegen deze vergunning in beroep te gaan bij de Bestendige deputatie. In bijlage vindt u de bezwaren die wij aandragen. Alvast een tiental personen zullen die bezwaren deze week via een aangetekend schrijven aan de bestendige deputatie bezorgen.

Wie kan beroep instellen? Iedereen die door deze bouwvergunning zelf rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden.

Pagina's